Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia

Kilka słów o szkole…

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie powstała 1 września 2014 r. – wtedy pod nazwą Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa MIRiP. (Nową nazwę obrała w skutek reformy oświaty z 2017 roku).

Nasza placówka oferuje bezpłatną naukę absolwentom szkół podstawowych. W ofercie jest aż  31 zawodów rzemieślniczych, także tych niszowych. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania dyplomu zawodowego, oraz umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass, po zadaniu egzaminu w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Jest to dokument potwierdzający posiadanie zawodu, co jest niezwykle cenione we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów w branżach (opisy zawodów dostępne po kliknięciu w dany zawód):

BUDOWLANA:

                             

                           

                           

DRZEWNO-MEBLARSKA:

             

ELEKTROENERGETYCZNA:

             

(elektromechanik -ograniczona ilość miejsc)

FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA:

HANDLOWA:

HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA:

MECHANICZNA:

                           

MECHANIKI PRECYZYJNEJ:

(ograniczona ilość miejsc);

MOTORYZACYJNA:

                         

PRZEMYSŁU MODY:

                         

SPOŻYWCZA:

                         

 

Co nas wyróżnia?

 • szkoła jest bezpłatna,
 • mamy znakomitą lokalizację – blisko centrum Krakowa, bardzo dobry dojazd,
 • praktyczna nauka zawodu za granicą (w ramach projektów unijnych),
 • stypendia Prezesa MIRiP dla najzdolniejszych uczniów,
 • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze,
 • po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł czeladnika i międzynarodowy dokument Europass lub dyplom zawodowy.
 • możesz działać w teatrze szkolnym „Ulica Rzeźnicza”, jako wolontariusz, w zespole wokalno-tanecznym, w Samorządzie Uczniowskim, i in.,
 • posiadamy świetnie wyposażone salę gimnastyczną i siłownię, sprzęt bokserski,
 • organizujemy sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne,
 • życzliwa atmosfera,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska,
 • psycholog szkolny,
 • nowoczesne pracownie multimedialne,
 • specjalistyczna pracownia fryzjerska,
 • na bieżąco doposażana biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • sklepik szkolny,
 • inne.

 

Jak wygląda nauka w szkole branżowej I stopnia?

 Nauka trwa 36 miesięcy.

SZKOŁA = LEKCJE + KURSY+ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE* 

(*Rodzic/opiekun prawny ucznia szkoły branżowej oraz uczeń podpisują
UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
z pracodawcą,
u
którego dziecko odbywa zajęcia praktyczne;
uczeń, jako pracownik młodociany, usprawiedliwia nieobecności
na zajęciach praktycznych oraz w szkole zwolnieniem lekarskim.)

 

CZEŚĆ TEORETYCZNA

W budynku szkoły przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie wszyscy uczniowie odbywają lekcje z przedmiotów ogólnokształcących. Tylko uczniowie kształcący się w zawodach fryzjer i sprzedawca będą się uczyć przedmiotów teoretycznych zawodowych w szkole. Pozostali, np. kowal, cukiernik, stolarz etc., zdobywają wiedzę zawodową na miesięcznych turnusach dokształcania teoretycznego, tzw. kursach – każdy zawód w innym terminie.

 

Od 1 września 2016 obowiązuje następujący rozkład nauki i zajęć praktycznych:

I klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych,

II klasa – 2 dni nauki w szkole + 3 dni zajęć praktycznych,

III klasa – 1 dzień nauki w szkole + 4 dni zajęć praktycznych.

 

 Dla zawodów: fryzjer, sprzedawca:

I klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych,

II klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych,

III klasa – 2 dni nauki w szkole + 3 dni zajęć praktycznych.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Wszyscy uczniowie Rzemieślniczej Branżowej I stopnia MIRiP w Krakowie odbywają obowiązkowo zajęcia praktyczne.

Do Szkoły zostaną przyjęci uczniowie – młodociani pracownicy, którzy podpiszą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcami.

Szkoła preferuje uczniów – młodocianych pracowników, którzy mają podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcami zrzeszonymi w Cechach MIRiP. W szczególnych sytuacjach Szkoła pomaga znaleźć pracodawcę kierując ich do właściwych Cechów.

 

HARMONOGRAM ZDAWANIA KWALIFIKACJI:

Br._19_20_harm.egz.z kwal. w szk.pl.naucz.

 

Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:

 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • urlopu,
 • bezpłatnej opieki lekarskiej,
 • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.

 

Zajęcia z teorii zawodowej realizowane są w formie wspomnianych wyżej miesięcznych kursów (turnusy dokształcania teoretycznego w Centrach Kształcenia Ustawicznego).

Miejsce odbywania kursu ustalane jest w trakcie roku szkolnego.  Koszty utrzymania ucznia na kursie pokrywa szkoła.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie (os. Szkolne 21, 31-977 Kraków)

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce (ul. Limanowskiego 11, 32-020 Wieliczka)

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra)

Absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę lub jednocześnie pracować i kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia (ten typ szkoły ma być uruchomiony po raz pierwszy w roku szkolnym 2020/2021) – aby zdać maturę i otrzymać tytuł technika (dodatkowe kwalifikacje).
Współpracujemy z: