Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Strefa ucznia > Egzaminy czeladnicze

Egzaminy czeladnicze

I N F O R M A C J A

Dla uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia (pracowników młodocianych)

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie uprzejmie przypomina, że uczniowie – pracownicy młodociani przystępują do EGZAMINU CZELADNICZEGO przed Komisjami Egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych (zgodnie z zapisem na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu czeladniczego jest :

  • ukończenie nauki teoretycznej w Branżowej Szkole I Stopnia)
  • ukończenie praktycznej nauki zawodu w zakładzie rzemieślniczym.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO EGZAMINU:

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (dostępny w Izbie, Cechu lub do pobrania z naszej strony www.izba.krakow.pl/edukacja)
  1. Kserokopię świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia (oryginał do wglądu);
  1. Umowępracę w celu przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie ukończenia nauki zawodu wystawione przez Cech i podpisane przez pracodawcę.

/ UWAGA! Jeśli nauka zawodu odbyła się u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy/

  1. Jedna fotografia (w stosownym stroju) o wymiarach 35 x 45 mm (podpisana)
  1. Opłata egzaminacyjna w wysokości 716 zł płatna na konto Izby (nr konta podany na wniosku do egzaminu) lub bezpośrednio w kasie Izby.

UWAGA ! Pracodawca zatrudniający młodocianych pokrywa koszty przeprowadzania egzaminów, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie.

/Zgodnie z zapisem na umowie o pracę, wynikającym z obowiązujących przepisów/

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu należy składać po ukończeniu zajęć edukacyjnych – czyli od dnia uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły Branżowej I Stopnia.

Wnioski przyjmowane są na dwa miesiące przed ukończeniem praktycznej nauki zawodu, natomiast TERMIN EGZAMINU wyznaczony zostaje po zrealizowaniu umowy (zgodnie z datami na umowie).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Kwalifikacji Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie – ul. św. Anny 9, I piętro pokój 16, w godzinach od 8-15:00 lub za pośrednictwem Cechów (dot. uczniów z Cechów terenowych).

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 12 422 77 68 lub bezpośrednio w wydziale Oświaty i Kwalifikacji MIRiP w Krakowie.
Współpracujemy z: