Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Aktualności > ORGANIZACJA PRACY ZSRiP – NAUCZANIE ZDALNE DO 26 CZERWCA 2020 r.

ORGANIZACJA PRACY ZSRiP – NAUCZANIE ZDALNE DO 26 CZERWCA 2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w związku z przedłużeniem okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 utrzymuje się zasady organizacji kształcenia przy pomocy zdalnego nauczania w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im Ks. Kard. A. S. Sapiehy MIRiP w Krakowie do 26 czerwca 2020 roku.

W szczególności

1. Podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy nauczycielami, dyrekcją, rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny Vulcan. W nim zamieszczane są komunikaty dyrekcji, informacje od nauczycieli, odnotowywane tematy lekcji, kontrolowana frekwencja i wpisywane oceny.

2. Preferowaną formą nauczania w naszej szkole będą następujące platformy:
www.edmodo.com
www.quizizz.com
www.zoom.us
www.padlet.com

3. Formy przekazu materiałów edukacyjnych pozostają do decyzji uczących. Mogą to być nagrywane przez nauczycieli filmiki, bądź filmy instruktażowe do danej lekcji. W pełni akceptowane są również materiały w formie elektronicznej (np. pliki .pdf, .doc, pliki dźwiękowe, linki do materiałów itp.).

4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub przy wykorzystaniu innego sposobu realizacji zadań szkoły od 25 marca są dla uczniów obowiązkowe i będą trwały do odwołania. Nauczyciele na lekcjach prowadzonych online będą sprawdzali obecność, natomiast w przypadku przedmiotów realizowanych w inny sposób niż lekcje online odnotowywane i oceniane będzie wykonanie przez uczniów zadawanych prac projektowych, ćwiczeń itp. Jeśli uczeń z powodu choroby nie będzie mógł wziąć udziału w zajęciach, prosimy aby rodzic usprawiedliwił tę nieobecność za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan u wychowawcy.

5. Nauczyciele będą mieli możliwość monitorowania i oceniania postępów pracy uczniów na różne sposoby: poprzez sprawdzanie zadanych zadań, projektów i kart oceny, które będą im udostępniane drogą elektroniczną, organizowanie testów online. O formie sprawdzania i sposobie oceniania uczeń będzie informowany przez uczącego. W dużej mierze sposoby te zależą od specyfiki przedmiotu i możliwości obiektywnego pomiaru w warunkach na odległość.

6. Przekazywane zadania i polecenia dla ucznia powinny być zapisane w dzienniku elektronicznym Vulcan w zakładce „zadania domowe” z terminem wykonania (data, godzina) i sposobem odesłania a następnie przesłane do uczniów za pomocą dwóch form: dziennika elektronicznego Vulcan oraz maila klasowego. W treści tematu wiadomości powinno znajdować się: nazwa przedmiotu/temat zadania/termin jego realizacji.

7. Zgodnie z literą przywołanego rozporządzenia, harmonogram zajęć zdalnych musi uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów i nauczycieli. Ilość i zawartość materiału powinna być tak dobrana, aby uczniowie nie spędzali przed monitorem komputera zbyt wiele czasu. Nie zadajemy zbyt wielu zadań do wykonania.

8. Komunikacja z rodzicami odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan poprzez wysyłanie wiadomości dotyczących postępów nauczania i frekwencji.

9. Rodzice zobowiązani są do zorganizowania dzieciom warunków do nauki w domu, motywowania i wspierania dzieci w systematycznym uczeniu się poza szkołą, a także o zadbania o bezpieczeństwo w sieci internetowej.

10. Zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i artystyczne) zostają zawieszone do odwołania.

11. Psycholog i pedagog szkolny są do dyspozycji uczniów za pomocą wybranych przez Nich komunikatorów internetowych.

12. Bibliotekarz szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów przy pomocy wybranych przez siebie komunikatorów internetowych. W szczególności wspiera nauczycieli i uczniów. Stara rozwijać pasje i zainteresowania uczniów w zakresie dostępności do materiałów bibliotecznych.

13. Komunikacja dyrekcji Szkoły z rodzicami odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan oraz drogą telefoniczną.

Dyrektor
Elżbieta Kosacka
Współpracujemy z: