Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Rekrutacja 2019/2020 > Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Zapraszamy do ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. ks. kard. Adama S. Sapiehy!

Publicznego Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

Kilka słów o szkole…

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości powstało na bazie Technikum Ekonomiczno-Elektronicznego Nr 23 funkcjonującego w dotychczasowym Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. W związku z tym należy przyjrzeć się historii szkoły…

Szkoła szczyci się ponad 60-letnią tradycją. W obecnym kształcie szkoła funkcjonuje od roku 1997, kiedy to dokonano połączenia Zespołu Szkół Geologiczno-Górniczych z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1. Przez wszystkie lata istnienia szkół tworzących historię naszej szkoły, dostosowywano kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy. Szkoła kształciła między innymi w zawodach: górniczych, geologicznych, geodezyjnych, renowacji zabytków, optycznych, ogrodniczych, ekonomicznych, handlowych, chemicznych, fryzjerskich, elektronicznych, mechanicznych, hutniczych… Historia szkoły rozwijała się trzytorowo. Na obecny Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 składają się trzy duże Zespoły: 1. Zespół Szkół Geologiczno-Górniczych im. Stanisława Staszica (Kraków, ul. Rzeźnicza 4), którego historia datuje się od roku 1951, kiedy to powołano do życia Technikum Skalne oraz Technikum Przemysłu Kamieniarskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Mickiewicza 51. Kontynuacją tych szkół było Technikum Górnictwa Odkrywkowego zlokalizowane w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 4, utworzone w roku 1959. Po kolejnych przekształceniach i łączeniach szkół kształcących w pokrewnych zawodach, szkoła otrzymała w roku 1981 nazwę: Zespół Szkół Geologiczno-Górniczych. CIEKAWOSTKA. Jak powszechnie wiadomo jaskinia „Raj” jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Jej odkrycia dokonali w roku 1964, podczas praktyki terenowej, uczniowie Technikum Geologicznego: Bohdan Bałdun, Zbigniew Bochajewski, Włodzimierz Łucki i Wojciech Pucek. Zachwyceni jej pięknem oraz bogactwem nacieków nazwali jaskinię Rajem. Kilka dni później zwiedzili ją powtórnie wraz z prowadzącą praktykę nauczycielką Mirosławą Boczarową. O dokonanym znalezisku poinformowano Ryszarda Gradzińskiego z Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, z którym ponownie odkrywcy zwiedzili jaskinię, wykonując jej plan i dokumentację fotograficzną. 2. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Sendzimira (Kraków, os. Złota Jesień 2), którego historia zaczyna się w roku 1959 powołaniem do życia Zasadniczej Szkoły Zawodowej (2-letniej) dla Pracujących Dorosłych Huty im. Lenina w Krakowie. Szkoła kształciła kadrę elektromonterów urządzeń przemysłowych, ślusarzy, tokarzy, frezerów i hutników. W niedługim czasie powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa HiL dla młodocianych pracowników oraz Trzyletnie Technikum dla Pracujących na podbudowie ZSZ. Poszerzono ofertę edukacyjną o kolejne zawody i specjalności. Kształcono m.in. elektroników, energetyków, metalurgów, hutników, mechaników. W roku 1985 szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Technicznych Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina, a w roku 1990 ostatecznie zmieniono nazwę na Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Sendzimira. 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Ludwika Waryńskiego (Kraków, ul. Pędzichów 13), którego historia datuje się od roku 1968. W tymże roku powstało Technikum Terenów Zieleni. W niedługim czasie, po kolejnych reorganizacjach i łączeniach szkół, w zespole tym kształcono kadrę w zawodach: ogrodniczych, fryzjerskich, jubilerskich, mechanicznych, chemicznych, ekonomicznych, handlowych i in. W roku 1992 dokonano połączenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie przy ul. Pędzichów 13 z Zespołem Szkół Technicznych im T. Sendzimira. Powstał nowy Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. T. Sendzimira z siedzibą w Krakowie na os. Złota Jesień 2. Połączył on ze sobą dwa nurty zawodowe: ekonomiczno-handlowy i mechaniczno-elektroniczny. W roku 1997 dokonano kolejnego łączenia szkół: Zespołu Szkół Geologiczno-Górniczych z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1, z lokalizacją w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 4. Szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Sendzimira. W tym samym roku, łącząc pokrewne zawody. Nabór do klas pierwszych kształcących przyszłych górników, geologów i wiertników przeprowadzony został w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Z inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców w roku 2004 szkole nadano imię wybitnego Polaka, potomka arystokratycznego rodu, doradcy Papieża Piusa X, dyplomaty, biskupa i kardynała Adama Stefana Sapiehy. Obecnie dzięki współpracy z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 1 września 2018 powstanie Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Kontynuujemy chlubne tradycje wszystkich szkół, które tworzyły historię naszego Zespołu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy staramy się poszerzać naszą ofertę edukacyjną. Wielu Absolwentów Naszej Szkoły pracuje na wysokich stanowiskach, wielu z nich prowadzi dobrze prosperujące, własne firmy. Osiągają sukcesy na skalę krajową, a nawet międzynarodową. Znaczna grupa kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.

Co nas wyróżnia?

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości wchodzi w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Szkoła mieści się w centrum Krakowa, niedaleko dworców PKP i PKS, w pobliżu Galerii Kazimierz. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego „Rondo Grzegórzeckie” gwarantuje doskonały dojazd z każdego punktu miasta. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.

Jak wygląda nauka zawodu?

Zajęcia prowadzone są w pracowniach przedmiotowych oraz trzech dobrze wyposażonych, stale unowocześnianych pracowniach komputerowych z dostępem do internetu. W pracowni aktywności zawodowej uczniowie mogą uczestniczyć w programach symulacyjnych przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej. Biblioteka szkolna umożliwia korzystanie ze stale uzupełnianych zbiorów książkowych i multimedialnych. W księgozbiorze znajdują się pomoce do nauki szkolnej i samokształcenia (księgozbiór podręczny, literatura zawodowa i filmy edukacyjne), pełny wybór lektur szkolnych, materiały przygotowujące do egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych oraz nowości rynku wydawniczego. W czytelni znajduje się Centrum Informacji Multimedialnej. Uczniowie, w ramach zajęć wychowania fizycznego, uczestniczą w zajęciach na basenie lub na kortach tenisowych, mogą korzystać z boisk sportowych (piłka nożna, piłka koszykowa i siatkowa) oraz ze strzelnicy sportowej. Na terenie szkoły działa sklepik.

Uczniowie mogą odbywać płatne staże wakacyjne w ramach unijnego projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce.

 

Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik organizacji turystyki
Technik logistyk

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

Do klasy I technikum stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum i ósmej klasy szkoły podstawowej. Nasza Szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną.

Rekrutacja elektroniczna – Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl

  • Kandydaci będący absolwentami gimnazjów oraz  ósmej klasy szkoły podstawowej objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.
  • Kandydaci z gimnazjów oraz ósmej klasy szkoły podstawowej nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych: na egzaminie gimnazjalnym, za oceny uzyskane na świadectwie trzeciej klasy gimnazjum lub świadectwie  z ósmej klasy szkoły podstawowej oraz szczególne osiągnięcia uczniów. Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.

Wymagane dokumenty

  • 2 zdjęcia (zdjęcia podpisane)
  • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia Gimnazjum
  • lub poświadczona kopia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia Szkoły podstawowej(dot. szkoły ośmioklasowej)

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

lub oryginał świadectwa ukończenia Szkoły podstawowej(dot. szkoły ośmioklasowej)  i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Bardziej szczegółowe informacje w regulaminie rekrutacji 2019/2020 o pobrania w formie pliku .pdf poniżej.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły tel.  (12) 421 38 44, wew. 18 i 32 

Już dziś zgłoś się do Publicznego Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w zawodzie
Nauczysz się języków obcych
Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy
Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
postaw na zawody z przyszłością!

STATUT

REGULAMINY REKRUTACJI 2019/2020:

Regulamin przyjmowania 2019 2020 po gimnazjum

Regulamin przyjmowania 2019 2020 po szkole podstawowej

Aneks do regulaminu

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 2019/2020:

 Wniosek do technikum po gimnazjum

Wniosek do technikum po szkole podstawowej
Współpracujemy z: