Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > REKRUTACJA KROK PO KROKU

REKRUTACJA KROK PO KROKU

PAMIĘTAJ, ABY NA TERENIE SZKOŁY PRZESTRZEGAĆ ZASAD REŻIMU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z COVID-19

KROK 1
———
WYPEŁNIENIE
I ZŁOŻENIE
WNIOSKÓW.
W naszej szkole
dyżury są
w godzinach:

poniedziałek – 9:00-14:00,
wtorek – 9:00-17:00,
środa – 9:00-14:00,
czwartek – 9:00-17:00,
piątek – 9:00-14:00.

10 lipca – 9:00-15:00

Termin: od 15 czerwca do 10 lipca do godz. 15:00

Zadania:

Zaloguj się w systemie OMIKRON: https://krakow.e-omikron.pl/, wypełnij wniosek
(oczywiście naszą szkołę zaznacz jako pierwszą), wydrukuj, podpisz i daj do podpisu rodzicowi/opiekunowi.

Przygotuj oryginały lub poświadczone kopie wszystkich dokumentów, których posiadanie zaznaczyłeś we wniosku z systemu OMIKRON w dodatkowych informacjach (na ostatniej stronie wniosku powinieneś mieć listę takich dokumentów).

Złóż wydrukowany z systemu OMIKRON wniosek, wraz z przygotowanymi dokumentami tylko do szkoły pierwszego wyboru!

WYBIERZ JEDNĄ FORMĘ DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW, TAKŻE PO 10 LIPCA!

  • złóż dokumenty w szkole OSOBIŚCIE Z RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków;
  • lub złóż drogą ELEKTRONICZNĄ: rekrutacja.szkola@izba.krakow.pl. Jeżeli zdecydujesz się na drogę elektroniczną pamiętaj, że wniosek  i tak musisz wydrukować, a podpisany zeskanować i przesłać w formacie PDF na adres e-mail podany powyżej.

UWAGA!
Komisja Rekrutacyjna przyjmuje tylko komplety dokumentów, tj:
– wniosek z OMIKRONU,
– podanie do Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie wraz z klauzulą RODO
(do pobrania z http://szkola.izba.krakow.pl/rekrutacja-2020-2021/),
– oświadczenie o wielodzietności (jeżeli dotyczy),
– oświadczenie o wychowywaniu dziecka samotnie przez jednego rodzica (jeżeli dotyczy),
– oświadczenie o niepełnosprawności dziecka i/lub rodzica (jeżeli dotyczy),
– oświadczenie o pieczy zastępczej (jeżeli dotyczy),
– opinie/orzeczenia lekarskie (jeżeli dotyczy),
– inne, zaznaczone przez Ciebie w systemie OMIKRON.

KROK 2
———
POBRANIE SKIEROWAŃ
NA BADANIA
LEKARSKIE

Termin: od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 roku

Zadania:

Zgłoś się do szkoły pierwszego wyboru i przy składaniu wniosku z systemu OMIKRON poproś o wydanie skierowania na badania lekarskie dla zawodu, który wybrałeś.

Wykonaj bezpłatnie badania lekarskie w przychodni, do której skieruje Cię szkoła (Medycyna Pracy, ul. Zygmunta Augusta 1 w Krakowie) i dodatkowo badania sanepidowskie przy ul. Prądnickiej 76 w Krakowie – te dotyczą kandydatów do nauki w zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca.

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu dostarcz do szkoły do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.

Uwagi: Pamiętaj, że czas oczekiwania na badania może być długi,
więc zaraz po otrzymaniu skierowania umów się na wizytę lekarską.

KROK 3
———
DOSTARCZENIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Termin: od 26 czerwca do 10 lipca do godz. 15:00

Zadanie:

Złóż do szkoły pierwszego wyboru oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub poświadczoną kopię świadectwa – za zgodnością z oryginałem.

Pamiętaj! W takim samym trybie, jak złożyłeś wniosek wydrukowany z OMIKRONU – osobiście lub elektronicznie.

KROK 4
———
DOSTARCZENIE ZAŚWIADCZENIA
Z WYNIKAMI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

Termin: od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15:00

Zadanie:

Złóż do aktualnej szkoły pierwszego wyboru oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – za zgodnością z oryginałem.

Pamiętaj! W takim samym trybie, jak złożyłeś wniosek wydrukowany z OMIKRONU – osobiście lub elektronicznie.

KROK 5
———
SPRAWDŹ,
CZY ZOSTAŁEŚ ZAKWALIFIKOWANY
DO SZKOŁY

Termin: 12 sierpnia 2020 roku

Zadanie:

Sprawdź w systemie OMIKRON lub szkołach, które wpisałeś we wniosku, do których zostałeś zakwalifikowany.

KROK 6
———
UZUPEŁNIENIE
BRAKUJĄCYCH
DOKUMENTÓW
PO ZAKWALIFIKOWANIU
DO SZKOŁY
(jeżeli ich już wcześniej nie złożyłeś)

Termin: od 13 do 18 sierpnia 2020 roku do godz. 15:00

Zadania:

Złóż w szkole, do której się zakwalifikowałeś, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole.

Przynieś do tej szkoły:
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia przez Ciebie praktycznej nauki zawodu,
– dwa podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia legitymacyjne,
– kartę zdrowia ucznia (trzeba ją odebrać w gabinecie lekarskim twojej szkoły podstawowej).

Uwagi: Jeżeli złożyłeś oryginały dokumentów wcześniej, szkoła traktuje to jako potwierdzenie woli.
Pamiętaj jednak o doniesieniu pozostałych dokumentów.

KROK 7
———
DOSTARCZENIE
UMOWY O PRACĘ
W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Termin : do 18 sierpnia 2020 do godz. 15:00

Zadanie:

Jeżeli jesteś kandydatem do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia MIRiP w Krakowie, dostarcz do szkoły umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisaną z pracodawcą, u którego będziesz odbywał zajęcia praktyczne.

KROK 8
———
WYNIKI REKRUTACJI

Termin: 19 sierpnia 2020 roku do godz. 14:00

Zadanie:

Sprawdź w systemie OMIKRON lub w szkole, do której składałeś dokumenty, czy zostałeś przyjęty do klasy pierwszej.

Zapraszamy na Rzeźniczą 4!
Współpracujemy z: