Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Technik ekonomista – specjalność: doradca biznesowy – NOWOŚĆ!

Technik ekonomista – specjalność: doradca biznesowy – NOWOŚĆ!

Nauka w Technikum trwa 5 – po szkole podstawowej, a 4 lata po gimnazjum i kończy się egzaminem maturalnym.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu absolwenci otrzymują tytuł technika ekonomisty.

Kwalifikacje dla zawodu technik ekonomista 331403 i harmonogram zdobywania kwalifikacji:

Technik ekonomista:

– prowadzi uproszczoną księgowość oraz dokumentację kadrową,
– organizuje pracę sekretariatu,
– potrafi zaplanować , a następnie prowadzić działalność gospodarczą,
– oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno – finansowej firmy.
Uczeń po ukończonej nauce na tym kierunku będzie potrafił:
 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różne formy działań marketingowych
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług
 • posługiwać się technicznymi środkami biurowymi
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
 • obliczać wynagrodzenia, wydajność pracy, amortyzację, ubytki, ceny i marże, a także średnie zapasy, wynagrodzenia itd.
 • obliczać i interpretować wskaźniki rotacji, poziomu kosztów, rentowności, zużycia materiałów, narzędzi, wskaźniki struktury majątku i kapitału, zatrudnienia, kosztów, zapasów, sprzedaży itd.
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej
 • zastosować w praktyce programy komputerowe z zakresu księgowości
 • zorganizować pracę własną małych zespołów ludzkich
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw, banków, instytucji finansowych oraz administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku, ponieważ program kształcenia ogólnego jest taki sam jak w liceum ogólnokształcącym. Umiejętności zdobyte w szkole mogą być rozwijane na studiach licencjackich lub magisterskich.
Współpracujemy z: