Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki

Nauka w Technikum trwa 5 lat – po szkole podstawowej, a 4 lat po gimnazjum i kończy się egzaminem maturalnym. Atrakcyjność położenia naszego miasta oraz regionu, posiadane walory turystyczno-krajoznawcze oraz dynamiczny rozwój branży hotelarsko-turystycznej zwiększa zapotrzebowanie na kadry obsługujące sektor turystyki.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu absolwenci otrzymują tytuł technika obsługi turystycznej.
Kwalifikacje dla zawodu technik organizacji turystyki 422104 i harmonogram zdobywania kwalifikacji:

Absolwent potrafi:

  • przestrzegać przepisów prawa obowiązującego w turystyce
  • prowadzić działalność przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej
  • organizować pracę różnych działów przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne,
  • organizować i obsługiwać kongresy, targi, giełdy turystyczne oraz imprezy okolicznościowe,
  • przygotowywać oferty usług turystycznych,
  • sporządzać umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych,
  • udzielać informacji turystycznej,
  • prowadzić obsługę klienta biura podróży,
  • kalkulować i rozliczać imprezy turystyczne zgodnie z zasadami rachunkowości,
  • współpracować z kontrahentami biura podróży,
  • posługiwać się mapami geograficznymi i turystycznymi, planami miast oraz rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników,
  • posługiwać się instrumentami marketingu w działalności turystycznej,
  • analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny,
  • wybierać najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego.

Absolwent może podjąć pracę przede wszystkim w:

 • biurach podróży, które prowadzą szeroki zakres usług, takich jak turystyka krajowa, zagraniczna – przyjazdowa i wyjazdowa oraz obsługa podróżnicza
 • agencjach turystycznych
 • ośrodkach informacji turystycznej
 • hotelach o wysokim standardzie
 • pensjonatach turystycznych
 • organach administracji odpowiedzialnej za promocję turystyki
 • branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach
 • podjąć własną działalność gospodarczą.

Możliwość dalszego kształcenia: 
Absolwenci mogą podjąć studia wyższe na dowolnym kierunku, ponieważ program kształcenia ogólnego jest taki sam jak w liceum ogólnokształcącym. Umiejętności zdobyte w szkole mogą być rozwijane na studiach licencjackich lub magisterskich.
Współpracujemy z: