ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia

Kilka słów o szkole…

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie powstała 1 września 2014 r. – wtedy pod nazwą Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa MIRiP. (Nową nazwę obrała w skutek reformy oświaty z 2017 roku).

Nasza placówka oferuje bezpłatną naukę absolwentom szkół podstawowych. W ofercie jest ponad  30 zawodów rzemieślniczych, także tych niszowych. Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego i uzyskania dyplomu zawodowego, oraz umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass, po zadaniu egzaminu w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Jest to dokument potwierdzający posiadanie zawodu, co jest niezwykle cenione we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów w branżach (opisy zawodów dostępne po kliknięciu w dany zawód):

BUDOWLANA:

                             

                           

                           

DRZEWNO-MEBLARSKA:

             

ELEKTROENERGETYCZNA:

             

(elektromechanik -ograniczona ilość miejsc)

FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA:

HANDLOWA:

HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA:

MECHANICZNA:

                           

MECHANIKI PRECYZYJNEJ:

(ograniczona ilość miejsc);

MOTORYZACYJNA:

                         

PRZEMYSŁU MODY:

                         

SPEDYCYJNO – LOGISTYCZNA: 

     NOWOŚĆ!

SPOŻYWCZA:

                         

 

Co nas wyróżnia?

 • szkoła jest bezpłatna,
 • mało liczne klasy,
 • własny Ośrodek Szkolenia Kierowców,
 • własny ośrodek egzaminacyjny dla zawodu sprzedawca,
 • po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł czeladnika i międzynarodowy dokument Europass lub dyplom zawodowy,
 • znakomita lokalizacja – blisko centrum Krakowa, bardzo dobry dojazd,
 • praktyczna nauka zawodu za granicą (w ramach projektów unijnych),
 • dodatkowe zajęcia i wyjścia kulturalne oraz język niemiecki,
 • możesz działać jako wolontariusz, udzielać w zespole wokalno-aktorskim, uprawiać sport, tańczyć,
 • prężnie działający Samorząd Uczniowski – reprezentacja w Młodzieżowej Radzie Miasta Krakowa,
 • nowoczesna infrastruktura sportowa: kompleks boiskowy i siłownia polowa (strefa street workout), świetnie wyposażone pracownie, sala gimnastyczna i siłownia, sprzęt bokserski,
 • realizujemy program sportowy SKS, organizujemy sportowe rozgrywki miedzyklasowe i międzyszkolne,
 • klimatyzowana duża aula i sale komputerowe,
 • pracownia aktywności zawodowej i fryzjerska,
 • na bieżąco doposażana biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • życzliwa atmosfera,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska, w tym pedagog, pedagog specjalny i psycholog,
 • sklepik szkolny,
 • odznaczenia Kapituły „R”,
 • monitoring.

 

Jak wygląda nauka w szkole branżowej I stopnia?

 Nauka trwa 36 miesięcy.

SZKOŁA = LEKCJE + KURSY+ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE* 

(*Rodzic/opiekun prawny ucznia szkoły branżowej oraz uczeń podpisują
UMOWĘ O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
z pracodawcą,
u
którego dziecko odbywa zajęcia praktyczne;
uczeń, jako pracownik młodociany, usprawiedliwia nieobecności
na zajęciach praktycznych oraz w szkole zwolnieniem lekarskim.)

 

CZEŚĆ TEORETYCZNA

W budynku szkoły przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie wszyscy uczniowie odbywają lekcje z przedmiotów ogólnokształcących. Tylko uczniowie kształcący się w zawodach fryzjer, sprzedawca i magazynier-logistyk będą się uczyć przedmiotów teoretycznych zawodowych w szkole. Pozostali, np. kowal, cukiernik, stolarz etc., zdobywają wiedzę zawodową na miesięcznych turnusach dokształcania teoretycznego, tzw. kursach – każdy zawód w innym terminie.

 

Obowiązuje następujący rozkład nauki i zajęć praktycznych:

I klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych,

II klasa – 2 dni nauki w szkole + 3 dni zajęć praktycznych,

III klasa – 1 dzień nauki w szkole + 4 dni zajęć praktycznych.

 

 Dla zawodów: fryzjer, magazynier-logistyk i sprzedawca:

I klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych,

II klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych,

III klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Wszyscy uczniowie Rzemieślniczej Branżowej I stopnia MIRiP w Krakowie odbywają obowiązkowo zajęcia praktyczne.

Do Szkoły zostaną przyjęci uczniowie – młodociani pracownicy, którzy podpiszą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcami.

Szkoła preferuje uczniów – młodocianych pracowników, którzy mają podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracodawcami zrzeszonymi w Cechach MIRiP. W szczególnych sytuacjach Szkoła pomaga znaleźć pracodawcę kierując ich do właściwych Cechów.

Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:

 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • urlopu,
 • bezpłatnej opieki lekarskiej,
 • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.

Zajęcia z teorii zawodowej realizowane są w formie wspomnianych wyżej miesięcznych kursów (turnusy dokształcania teoretycznego w Centrach Kształcenia Ustawicznego).

Miejsce odbywania kursu ustalane jest w trakcie roku szkolnego.  Koszty utrzymania ucznia na kursie pokrywa szkoła.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie (os. Szkolne 21, 31-977 Kraków)

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce (ul. Limanowskiego 11, 32-020 Wieliczka)

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra)

Absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę lub jednocześnie pracować i kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, aby zdać maturę i otrzymać tytuł technika (uzyskują dodatkowe kwalifikacje).
Współpracujemy z: