ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-11-02
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

– część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie jest dostępna cyfrowo w całości,
– nie ma możliwości zmiany kontrastu oraz wielkości tekstu.

Wyłączenia

– zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSRiP,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań ZSRiP.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-14
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Olejnik, projekty@izba.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 124215251. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości znajduje się przy ulicy Rzeźniczej 4 w Krakowie. Prowadzi do niego wejście główne od ulicy Rzeźniczej oraz wejście boczne, wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi, podjazdami, windami; schody wewnątrz budynków niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się pod adresem Rzeźnicza 11 (2 stanowiska) 60 metrów od budynku szkoły.
Współpracujemy z: