ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Strefa ucznia > Egzaminy czeladnicze

Egzaminy czeladnicze

I N F O R M A C J A

Dla uczniów klas III Branżowych Szkół I stopnia  (pracowników młodocianych)

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie uprzejmie przypomina, że uczniowie – pracownicy młodociani przystępują do EGZAMINU CZELADNICZEGO przed Komisjami Egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych (zgodnie z zapisem na umowie o pracę w celu przygotowania zawodowego).

     WYKAZ  WYMAGANYCH DOKUMNENTÓW DO EGZAMINU:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego – POTWIERDZONY PRZEZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ I STOPNIA (dostępny w Izbie, Cechu  lub do pobrania z  naszej strony (wniosek_czeladnik_szkoła),
 2. umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (kopia). /UWAGA! Jeśli nauka zawodu odbyła się u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy/,
 3. zaświadczenie potwierdzające realizację nauki zawodu wystawione przez  Cech i  podpisane  przez pracodawcę,
 4. jedna fotografia (w stosownym stroju)  o wymiarach 35 x 45 mm (podpisana),
 5. potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin przez pracodawcę na konto Izby.

  Dane do przelewu:

  Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
  ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków
  NIP 6750200019
  Numer rachunku bankowego: Bank PEKAO
  60 1240 2294 1111 0000 3709 2263
  UWAGA! W tytule płatności należy podać NIP pracodawcy oraz imię i nazwisko ucznia. W przypadku braku numeru NIP w przelewie brak możliwości wystawienia faktury.

 6. oświadczenie pracodawcy (oświadczenie pracodawcy)

UWAGA ! Pracodawca zatrudniający młodocianych pokrywa koszty przeprowadzania egzaminów, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie /Zgodnie z zapisem na umowie o pracę, wynikającym z obowiązujących przepisów/.

 Wnioski o dopuszczenie do egzaminu należy składać w terminie do 29 lutego 2024 r.

Wnioski przyjmowane są nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia.

W przypadku nie złożenia dokumentów do egzaminu, a co za tym idzie nie przystąpieniem do egzaminu, uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można też złożyć bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie – ul. św. Anny 9, I piętro, pokój 16, w godzinach od 8-16 lub za pośrednictwem Cechów (dot. uczniów z Cechów terenowych).

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 12 422 77 68 lub bezpośrednio w wydziale Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych MIRiP w Krakowie.
Współpracujemy z: