ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > O nas > O szkole

O szkole

O SZKOLE


Zapraszamy do Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

Kilka słów o szkole…

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości powstało na bazie Technikum Ekonomiczno-Elektronicznego Nr 23 działającego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie (zlikwidowanym 31.08.2018 r.). Poniżej można przyjrzeć się historii szkoły…

Szkoła szczyci się ponad 60-letnią tradycją. W 1997 roku dokonano połączenia Zespołu Szkół Geologiczno-Górniczych z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1. Przez wszystkie lata istnienia szkół tworzących historię naszej szkoły dostosowywano kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy. Szkoła kształciła między innymi w zawodach górniczych, geologicznych, geodezyjnych, renowacji zabytków, optycznych, ogrodniczych, ekonomicznych, handlowych, chemicznych, fryzjerskich, elektronicznych, mechanicznych, hutniczych… Na Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, na bazie którego postał obecny ZSRiP MIRiP w Krakowie, składały się Zespoły.

  1. Zespół Szkół Geologiczno-Górniczych im. Stanisława Staszica (Kraków, ul. Rzeźnicza 4), którego historia datuje się od roku 1951, kiedy to powołano do życia Technikum Skalne oraz Technikum Przemysłu Kamieniarskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Mickiewicza 51. Kontynuacją tych szkół było Technikum Górnictwa Odkrywkowego zlokalizowane w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 4, utworzone w roku 1959. Po kolejnych przekształceniach i łączeniach szkół kształcących w pokrewnych zawodach, szkoła otrzymała w roku 1981 nazwę: Zespół Szkół Geologiczno-Górniczych. CIEKAWOSTKA. Jak powszechnie wiadomo jaskinia „Raj” jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Jej odkrycia dokonali w roku 1964, podczas praktyki terenowej, uczniowie Technikum Geologicznego: Bohdan Bałdun, Zbigniew Bochajewski, Włodzimierz Łucki i Wojciech Pucek. Zachwyceni jej pięknem oraz bogactwem nacieków nazwali jaskinię Rajem. Kilka dni później zwiedzili ją powtórnie wraz z prowadzącą praktykę nauczycielką Mirosławą Boczarową. O dokonanym znalezisku poinformowano Ryszarda Gradzińskiego z Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, z którym ponownie odkrywcy zwiedzili jaskinię, wykonując jej plan i dokumentację fotograficzną.
  2. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Sendzimira (Kraków, os. Złota Jesień 2), którego historia zaczyna się w roku 1959 powołaniem do życia Zasadniczej Szkoły Zawodowej (2-letniej) dla Pracujących Dorosłych Huty im. Lenina w Krakowie. Szkoła kształciła kadrę elektromonterów urządzeń przemysłowych, ślusarzy, tokarzy, frezerów i hutników. W niedługim czasie powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa HiL dla młodocianych pracowników oraz Trzyletnie Technikum dla Pracujących na podbudowie ZSZ. Poszerzono ofertę edukacyjną o kolejne zawody i specjalności. Kształcono m.in. elektroników, energetyków, metalurgów, hutników, mechaników. W roku 1985 szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Technicznych Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina, a w roku 1990 ostatecznie zmieniono nazwę na Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Sendzimira.
  3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Ludwika Waryńskiego (Kraków, ul. Pędzichów 13), którego historia datuje się od roku 1968. W tymże roku powstało Technikum Terenów Zieleni. W niedługim czasie, po kolejnych reorganizacjach i łączeniach szkół, w zespole tym kształcono kadrę w zawodach: ogrodniczych, fryzjerskich, jubilerskich, mechanicznych, chemicznych, ekonomicznych, handlowych i in. W roku 1992 dokonano połączenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie przy ul. Pędzichów 13 z Zespołem Szkół Technicznych im T. Sendzimira. Powstał nowy Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. T. Sendzimira z siedzibą w Krakowie na os. Złota Jesień 2. Połączył on ze sobą dwa nurty zawodowe: ekonomiczno-handlowy i mechaniczno-elektroniczny. W roku 1997 dokonano kolejnego łączenia szkół: Zespołu Szkół Geologiczno-Górniczych z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1, z lokalizacją w Krakowie przy ul. Rzeźniczej. Szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Sendzimira. W tym samym roku, łącząc pokrewne zawody. Nabór do klas pierwszych kształcących przyszłych górników, geologów i wiertników przeprowadzony został w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Z inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców w roku 2004 szkole nadano imię wybitnego Polaka, potomka arystokratycznego rodu, doradcy Papieża Piusa X, dyplomaty, biskupa i kardynała Adama Stefana Sapiehy.

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia powstała 1 września 2014 roku (wtedy jako Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa). W pierwszym roku działalności do szkoły uczęszczało tylko 12 uczniów…, jednak czas pokazał, że rzemiosło się mocno rozwija!

Obecnie dzięki współpracy z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, w budynku przy ul. Rzeźniczej 4, od 1 września 2018 istnieje Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP, w ramach którego istnieją dwie szkoły:

  1. Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
  2. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia.

Obecnie do szkoły (ZSRiP MIRiP) uczęszcza ponad 760 uczniów!

PREZENTACJA O SZKOLE

Kontynuujemy chlubne tradycje wszystkich szkół, które tworzyły historię tego Zespołu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy staramy się poszerzać naszą ofertę edukacyjną. Wielu Absolwentów Naszej Szkoły pracuje na wysokich stanowiskach, wielu z nich prowadzi dobrze prosperujące, własne firmy. Osiągają sukcesy na skalę krajową, a nawet międzynarodową. Znaczna grupa kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.
Współpracujemy z: