ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

KROK 1
———
WYPEŁNIENIE
I ZŁOŻENIE
WNIOSKÓW.
W naszej szkole
można złożyć wniosek w godzinach pracy sekretariatu.4 lipca
(ostatni dzień)
– do 15:00

Termin: od 13 maja do 4 lipca 2024 r. do godz. 15:00

(w przypadku w rekrutacji uzupełniającej w dniach
17-24 lipca 2024 r.)

Zadania:

Zaloguj się w systemie OMIKRON: https://krakow.e-omikron.pl/, wypełnij wniosek
(oczywiście naszą szkołę zaznacz jako pierwszą), wydrukuj, podpisz i daj do podpisu rodzicowi/opiekunowi.

Przygotuj oryginały lub poświadczone kopie wszystkich dokumentów, których posiadanie zaznaczyłeś we wniosku z systemu OMIKRON w dodatkowych informacjach (na ostatniej stronie wniosku powinieneś mieć listę takich dokumentów).

Złóż wydrukowany z systemu OMIKRON wniosek, wraz z przygotowanymi dokumentami tylko do szkoły pierwszego wyboru!

W TYM ROKU PREFERUJEMY TYLKO JEDNĄ FORMĘ DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW, TJ. STACJONARNIE.

  • złóż dokumenty w szkole OSOBIŚCIE Z RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP
    w Krakowie, ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków.

UWAGA!
Komisja Rekrutacyjna przyjmuje tylko komplety dokumentów, tj:
– wniosek z OMIKRONU,
– podanie do Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie wraz
z klauzulą RODO,
– oświadczenie o wielodzietności (jeżeli dotyczy),
– oświadczenie o wychowywaniu dziecka samotnie przez jednego rodzica (jeżeli      dotyczy),
– oświadczenie o niepełnosprawności kandydata, rodzica, rodzeństwa (jeżeli dotyczy),
– oświadczenie o pieczy zastępczej (jeżeli dotyczy),
– opinie/orzeczenia lekarskie (jeżeli dotyczy),
– inne, zaznaczone przez Ciebie w systemie OMIKRON.

KROK 2
———
POBRANIE SKIEROWAŃ
NA BADANIA
LEKARSKIE

Termin: od 13 maja do 11 lipca 2024 roku

(w przypadku rekrutacji uzupełniającej
w dniach 17-30 lipca 2024 r.)

Zadania:

Zgłoś się do szkoły pierwszego wyboru i przy składaniu wniosku z systemu OMIKRON poproś o wydanie skierowania na badania lekarskie dla zawodu, który wybrałeś.

Wykonaj bezpłatnie badania lekarskie w przychodni, do której skieruje Cię szkoła (m.in. Medycyna Pracy, ul. Zygmunta Augusta 1 w Krakowie) i dodatkowo badania sanepidowskie przy ul. Prądnickiej 76 w Krakowie – te dotyczą kandydatów do nauki w zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca.

Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu dostarcz do szkoły do 30 lipca 2024 r. do godz. 15:00.

Uwagi: Pamiętaj, że czas oczekiwania na badania może być długi,
więc zaraz po otrzymaniu skierowania umów się na wizytę lekarską.

KROK 3
———
DOSTARCZENIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I ZAŚWIADCZENIA
Z WYNIKAMI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin: od 21 czerwca do 4 lipca 2024 roku do godz. 15:00

(w przypadku w rekrutacji uzupełniającej
30 lipca – 1 sierpnia 2024 r.)

Zadanie:

Złóż do szkoły pierwszego wyboru oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub poświadczoną kopię świadectwa – za zgodnością z oryginałem
i oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – za zgodnością z oryginałem.

KROK 4
———
SPRAWDŹ, CZY ZOSTAŁEŚ ZAKWALIFIKOWANY DO SZKOŁY

Termin: 11 lipca 2024 roku do godz. 12:00

(w przypadku rekrutacji uzupełniającej
w dniu 30 lipca 2024 r. do godz. 12:00)

Zadanie:

Sprawdź w systemie OMIKRON lub szkołach, które wpisałeś we wniosku, do których zostałeś zakwalifikowany.

KROK 5
———
POTWIERDŹ WOLĘ PODJĘCIA NAUKI
W ZSRIP POPRZEZ DOSTARCZENIE BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW

Termin: do 15 lipca 2024 r. do godz. 15:00

(w przypadku w rekrutacji uzupełniającej
30 lipca – 1 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00)

Zadania:

Złóż w szkole, do której się zakwalifikowałeś, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole.

Przynieś do tej szkoły:
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia przez Ciebie praktycznej nauki zawodu,
– dwa podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia legitymacyjne,
– kartę zdrowia ucznia (trzeba ją odebrać w gabinecie lekarskim twojej szkoły podstawowej).

Uwagi: Jeżeli złożyłeś oryginały dokumentów wcześniej, szkoła traktuje to jako potwierdzenie woli.
Pamiętaj jednak o doniesieniu pozostałych dokumentów.

KROK 6
———
DOSTARCZ
UMOWĘ O PRACĘ
W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Termin : do 15 lipca 2024 do godz. 15:00

(w przypadku rekrutacji uzupełniającej
do dnia 1 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00)

Zadanie:

Jeżeli jesteś kandydatem do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia MIRiP
w Krakowie, dostarcz do szkoły umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisaną z pracodawcą, u którego będziesz odbywał zajęcia praktyczne.

KROK 7
———
WYNIKI REKRUTACJI

Termin: 16 lipca 2024 roku do godz. 12:00

(w przypadku rekrutacji uzupełniającej
w dniu 2 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00).

Zadanie:

Sprawdź w systemie OMIKRON lub w szkole, do której składałeś dokumenty,
czy zostałeś przyjęty do klasy pierwszej.

KROK 8
———CZAS NA NAUKĘ!

ROZPOCZNIJ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE! CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE 🙂

Zapraszamy na Rzeźniczą 4!
Współpracujemy z: