ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY DO 3 STYCZNIA 2021 R.

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY DO 3 STYCZNIA 2021 R.

ZMIANY w nauczaniu zdalnym od 26 października 2020 do 3 stycznia 2021 roku w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości:

1. Praca zdalna odbywać się będzie w czasie rzeczywistym lekcji. Dopuszcza się skrócenie połączeń online do 30 minut. Jednakże lekcje rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji oraz obowiązującymi dzwonkami. Obecność na lekcjach online obowiązkowa (na tej podstawie będzie rozliczana miesięczna frekwencja uczniów).

2. Praca zdalna odbywa się na platformie TEAMS. Przypominamy, iż jest ona powiązana z dziennikiem Vulcan.

3. W przypadku awarii platformy Teams lekcje odbywać się będą przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego Vulcan oraz maili klasowych.

4. W lekcjach mają także obowiązek uczestniczyć uczniowie przebywający na kwarantannie rodzinnej.

5. Godziny i miejsce pracy psychologa i pedagoga pozostają bez zmian.

6. Biblioteka jest czynna dwa razy w tygodniu w godzinach 9:00-15:00 (poniedziałek i środa).

7. Dyżury nauczycieli dla rodzica odbywać się będą w formie online (teams) lub telefonicznie. Terminy pozostają bez zmian.

8. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnej ucznia z nauczycielem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

9. Zajęcia praktyczne dla uczniów szkoły branżowej są zawieszone od 24 października do 8 listopada 2020 r. W okresie od 9 do 29 listopada młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy (art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19).
W okresie od 30 listopada 2020 roku uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.(w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.)

10. Praktyki zawodowe dla technikum  w okresie od 24 października 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Praktyki mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

11. Informacje nt. zakażenia Covidem -19 lub objęciem kwarantanną należy zgłaszać wychowawcy.

12. Prosimy o bieżące sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Życzymy wszystkim zdrowia i mamy nadzieję – do szybkiego zobaczenia!
Współpracujemy z: