Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Rekrutacja 2020/2021 > Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia

Serdecznie zapraszamy

do ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

im. Ks. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie

Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie,

– do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia

 

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

 

Do klasy pierwszej Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia mogą ubiegać się absolwenci ósmej klasy szkoły podstawowej.

Nasza Szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną.

Rekrutacja elektroniczna – Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl – od 11 maja 2020 r.

 • Kandydaci będący absolwentami ósmej klasy szkoły podstawowej objętej informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do systemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swojej szkole.
 • Kandydaci z ósmej klasy szkoły podstawowej, nieobjętej informatycznym systemem rekrutacyjnym, logują się do systemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia uczniów. Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.

Wymagane dokumenty:

 • 2 podpisane zdjęcia,
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie lekarskie  (skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie uczniowskim naszej szkoły – zob.),
 • umowa o pracę w celu kształcenia zawodowego.

 

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie rekrutacji 2020/2021 –

do pobrania w formie pliku PDF poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym  – tel.  (12) 421 38 44, wew. 18 i 32.

 

Już dziś zgłoś się do naszej Szkoły.

Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w zawodzie.
Nauczysz się języków obcych.
Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy.
Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
postaw na zawody z przyszłością!

POSTAW NA RZEMIOSŁO!

STATUT

Regulamin rekrutacji 2020/2021

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Branżowej 2020/2021

 

Kilka słów o szkole…

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie powstała 1 września 2014 r. – wtedy pod nazwą Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa MIRiP. (Nową nazwę obrała w skutek reformy oświaty z 2017 roku).

Nasza placówka oferuje bezpłatną naukę absolwentom szkół podstawowych. W ofercie jest aż  30 zawodów rzemieślniczych, także tych niszowych. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania dyplomu zawodowego, oraz umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass, po zadaniu egzaminu w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Jest to dokument potwierdzający posiadanie zawodu, co jest niezwykle cenione we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

MOTORYZACYJNYCH:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik;

BUDOWLANYCH:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • monter sieci i urządzeń sanitarnych,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • murarz-tynkarz,
 • blacharz,
 • kamieniarz,
 • dekarz,
 • elektryk,
 • cieśla,
 • kowal,
 • ślusarz,
 • kominiarz;

SPOŻYWCZYCH:

 • cukiernik,
 • piekarz,
 • wędliniarz,
 • kucharz;

USŁUGOWYCH I INNYCH…

 • elektromechanik (ograniczona ilość miejsc),
 • stolarz,
 • tapicer,
 • obuwnik,
 • krawiec,
 • złotnik-jubiler (ograniczona ilość miejsc),
 • kaletnik,
 • kuśnierz,
 • fryzjer.

Co nas wyróżnia?

 • szkoła jest bezpłatna,
 • mamy znakomitą lokalizację – blisko centrum Krakowa, bardzo dobry dojazd,
 • praktyczna nauka zawodu za granicą (w ramach projektów unijnych),
 • stypendia Prezesa MIRiP dla najzdolniejszych uczniów,
 • dofinansowanie klasowych wyjść do kina, teatru, wycieczek,
 • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze,
 • po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł czeladnika i międzynarodowy dokument Europass lub dyplom zawodowy.
 • możesz działać w teatrze szkolnym „Ulica Rzeźnicza”, jako wolontariusz, w zespole wokalno-tanecznym i in.,
 • posiadamy świetnie wyposażone salę gimnastyczną i siłownię, sprzęt bokserski,
 • organizujemy sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne,
 • życzliwa atmosfera,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska,
 • nowoczesne pracownie multimedialne,
 • specjalistyczna pracownia fryzjerska,
 • biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • sklepik,
 • inne.

 

Jak wygląda nauka w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia

 

Nauka w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia trwa 36 miesięcy.

SZKOŁA = LEKCJE + KURSY+ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE* 

(*Rodzic/opiekun prawny ucznia szkoły branżowej oraz uczeń podpisują UMOWĘ O PRACĘ z pracodawcą, u którego dziecko odbywa zajęcia praktyczne;

uczeń, jako pracownik młodociany, usprawiedliwia nieobecności
na zajęciach praktycznych  oraz w szkole zwolnieniem lekarskim.)

 

CZEŚĆ TEORETYCZNA

W budynku szkoły przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie wszyscy uczniowie odbywają lekcje z przedmiotów ogólnokształcących. Tylko uczniowie kształcący się w zawodach fryzjer i sprzedawca będą się uczyć przedmiotów teoretycznych zawodowych w szkole. Pozostali, np. kowal, cukiernik, mechanik, stolarz etc., zdobywają wiedzę zawodową na miesięcznych turnusach dokształcania teoretycznego, tzw. kursach – każdy zawód w innym terminie.

 

Od 1 września 2016 obowiązuje następujący rozkład nauki i zajęć praktycznych:

I klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych,

II klasa – 2 dni nauki w szkole + 3 dni zajęć praktycznych,

III klasa – 1 dzień nauki w szkole + 4 dni zajęć praktycznych.

 

 Dla zawodów: fryzjer, sprzedawca:

I klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych,

II klasa – 3 dni nauki w szkole + 2 dni zajęć praktycznych,

III klasa – 2 dni nauki w szkole + 3 dni zajęć praktycznych.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Wszyscy uczniowie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia odbywają obowiązkowo zajęcia praktyczne.

Do Szkoły zostaną przyjęci uczniowie – młodociani pracownicy, którzy podpiszą umowę o pracę u pracodawców (zob. poniżej w Warunki przyjęcia do klasy pierwszej).

Szkoła preferuje uczniów – młodocianych pracowników, którzy mają podpisaną umowę z pracodawcami zrzeszonymi w Cechach MIRiP. W szczególnych sytuacjach Szkoła pomaga znaleźć pracodawcę kierując ich do właściwych Cechów.

 

Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:

 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • urlopu,
 • bezpłatnej opieki lekarskiej,
 • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.

 

Zajęcia z teorii zawodowej realizowane są w formie wspomnianych wyżej miesięcznych kursów (turnusy dokształcania teoretycznego w Centrach Kształcenia Ustawicznego).

Miejsce odbywania kursu ustalane jest w trakcie roku szkolnego.  Koszty utrzymania ucznia na kursie pokrywa szkoła.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie (os. Szkolne 21, 31-977 Kraków)

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce (ul. Limanowskiego 11, 32-020 Wieliczka)

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 66, 65-392 Zielona Góra)

Absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę lub jednocześnie pracować i kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia (ten typ szkoły ma być uruchomiony po raz pierwszy w roku szkolnym 2020/2021) – aby zdać maturę i otrzymać tytuł technika (dodatkowe kwalifikacje).
Współpracujemy z: