Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Rekrutacja 2019/2020 > Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia

Zapraszamy do ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI im. ks. kard. Adama S. Sapiehy!

Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia

Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

Kilka słów o szkole…

Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa powstała 1 września 2014 r. Od 1 września 2017 roku, w związku z reformą oświaty, szkoła funkcjonuje pod nazwą Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Szkoła zaprasza uczniów gimnazjów do podjęcia nauki aż w 30 zawodach oraz przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass zdawanego w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Jest to dokument potwierdzający posiadanie zawodu, co jest niezwykle cenione we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Co nas wyróżnia?

 • zapewniamy płatne praktyki w zrzeszonych zakładach;
 • dopłaty dla uczniów spoza Krakowa;
 • stypendia Prezesa MIRiP dla najzdolniejszych uczniów;
 • dofinansowanie klasowych wyjść do kina, teatru, wycieczek;
 • dodatkowy język obcy – niemiecki;
 • zagraniczne praktyki;
 • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze;
 • po zdaniu egzaminu otrzymasz tytuł czeladnika i międzynarodowy dokument Europass.

Jak wygląda nauka zawodu?

a) Część praktyczna:

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy. Szkoła przygotowuje do praktycznego wykonywania zawodu, kierując swoich uczniów do właściwego Cechu w celu podpisania umowy o praktyczną naukę zawodu w wybranym przez ucznia zawodzie. Szkoła gwarantuje odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych zakładach rzemieślniczych. Absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę lub pracować i kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, aby zdać maturę.

Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

MOTORYZACYJNYCH:

 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • elektromechanik pojazdów samochodowych;
 • blacharz samochodowy;
 • lakiernik

BUDOWLANYCH:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • monter sieci i urządzeń sanitarnych;
 • betoniarz-zbrojarz;
 • murarz-tynkarz;
 • blacharz;
 • kamieniarz;
 • dekarz;
 • elektryk;
 • cieśla;
 • kowal;
 • ślusarz;
 • kominiarz;

SPOŻYWCZYCH:

 • cukiernik;
 • piekarz;
 • wędliniarz;
 • kucharz;

USŁUGOWYCH I INNYCH…

 • elektromechanik;
 • stolarz;
 • tapicer;
 • obuwnik;
 • krawiec;
 • złotnik-jubiler;
 • kaletnik;
 • kuśnierz;
 • fryzjer;
 • sprzedawca.

Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:

 • wynagrodzenia;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • urlopu;
 • bezpłatnej opieki lekarskiej;
 • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.

b) Część teoretyczna:

Zajęcia z teorii zawodowej realizowane są w formie miesięcznych kursów dokształcania w Centrach Kształcenia Ustawicznego. Miejsce odbywania kursu ustalane jest w trakcie roku szkolnego.  Koszty utrzymania ucznia na kursie pokrywa szkoła:

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie (os. Szkolne 21, 30-001 Kraków)

Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce (ul. Limanowskiego 11, 32-020 Wieliczka)

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 66 65-392 Zielona Góra)

c) Część ogólnokształcąca:

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w siedzibie szkoły, przy ul. Rzeźniczej 4. Nasza szkoła nastawiona jest przede wszystkim na realizację praktycznej nauki zawodu u pracodawców. Dlatego, aby części praktycznej było jak najwięcej od 1 września 2016 ustanowiliśmy następujący rozkład dni w szkole:

I rok – 3 dni nauki w szkole, 2 dni praktyka

II rok – 2 dni nauki w szkole, 3 dni praktyka

III rok – 1 dzień nauki w szkole, 4 dni praktyka

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

Do branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Nasza Szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną.

Rekrutacja elektroniczna – Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl

 • Kandydaci będący absolwentami gimnazjów oraz  ósmej klasy szkoły podstawowej objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.
 • Kandydaci z gimnazjów oraz ósmej klasy szkoły podstawowej nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych: na egzaminie gimnazjalnym, za oceny uzyskane na świadectwie trzeciej klasy gimnazjum lub świadectwie  z ósmej klasy szkoły podstawowej oraz szczególne osiągnięcia uczniów. Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.

Zaświadczenie lekarskie

Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klas technikum oraz branżowej szkoły I Stopnia jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie/specjalności.

Wymagane dokumenty

 • 2 zdjęcia (zdjęcia podpisane)
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 • lub poświadczona kopia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia Gimnazjum
 • lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia Szkoły podstawowej(dot. szkoły ośmioklasowej)
 • zaświadczenie lekarskie  – skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie naszej szkoły

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

lub oryginał świadectwa ukończenia Szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Bardziej szczegółowe informacje w regulaminie rekrutacji 2019/2020, do pobrania w formie pliku .pdf poniżej.

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły tel.  (12) 421 38 44, wew. 18 i 32 

Już dziś zgłoś się do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w zawodzie
Nauczysz się języków obcych
Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy
Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
postaw na zawody z przyszłością!

STATUT

REGULAMINY REKRUTACJI 2019/2020:

Regulamin przyjmowania 2019 2020 po gimnazjum 

Regulamin przyjmowania 2019 2020 po szkole podstawowej

Aneks do regulaminu

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 2019/2020:

  Wniosek do szkoły branżowej po gimnazjum

Wniosek do szkoły branżowej po szkole podstawowej
Współpracujemy z: