ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Egzamin maturalny

MATURZYSTO, NIE ZAPOMNIJ !!!

Maturzysto – nie zapomnij! Oto najważniejsze terminy:  7 lipca – odebranie w szkole świadectw dojrzałości, informacji o wynikach egzaminu.   Do 14 lipca – złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – EM 2023 Załącznik 7 (dostępny także

...czytaj więcej

MATURA 2023

Drodzy Maturzyści! Spotykamy się 4 maja 2023 r. o godzinie 8:00. Przypominamy, że aktualizacja harmonogramu egzaminów ustnych znajduje się w gablocie na II piętrze.  

...czytaj więcej

MATURA 2023 – INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW

Drodzy Absolwenci, przypominam, że jeśli wyraziliście wolę przystąpienia do egzaminu maturalnego w maju 2023, to harmonogram ustnych egzaminów maturalnych jest upubliczniony w szkole (gablota z materiałami maturalnymi – II p.), egzaminy pisemne odbywają się zgodnie ogólnopolskimi terminami ogłoszonymi Komunikatem CKE. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem. UWAGA! Nie wszystkie egzaminy odbywają się w budynku szkoły

...czytaj więcej

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I TERMIN POPRAWKOWY MATURY

Wyniki egzaminu maturalnego można sprawdzić w szkole lub OKE od  5 lipca 2022 r. Termin złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego to 12 lipca – DEKLARACJA EM 2022 Zalacznik 7   Termin poprawkowy 23 sierpnia godzina 9.00 (odprawa godzina 8.00!) Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu

...czytaj więcej

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I TERMIN POPRAWKOWY

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego oraz odebranie świadectw dojrzałości – 5 lipca 2021. Termin egzaminu maturalnego poprawkowego – 24 sierpnia 2021 godzina 9.00. Składanie oświadczeń o  przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – do 12 lipca. Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym jest złożenie przez zdającego do 12 lipca oświadczenia o zamiarze przystąpienia

...czytaj więcej

MATURA 2021 – INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW

MATURA 2021 – INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW Drodzy Absolwenci! W 2021 r. egzamin maturalny składa się wyłącznie z części pisemnej. Poniżej przedstawiam najważniejsze dokumenty dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w maju 2021. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi! Wytyczne GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów dostępne są pod linkiem: 20210419 Przeprowadzanie EGZAMINY_2021 COVID Wytyczne PUBL.pdf (oke.krakow.pl)

...czytaj więcej

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W MAJU 2021

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc 1). W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej

...czytaj więcej

KOMUNIKATY O EGZAMINIE MATURALNYM

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku – AKTUALIZACJA nr 1: Komunikat o harmonogramie AKTUALIZACJA   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty

...czytaj więcejWspółpracujemy z: