ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Q & A – pytania i odpowiedzi

Q & A – pytania i odpowiedzi

Prezentacja o naszej Szkole 🙂

 1. W jakich zawodach można się u Was uczyć?
  Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Ks. Kard. Adama S. Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie oferuje naukę:

  a) Rzemieślniczej Branżowej Szkole I stopnia oferuje i przygotowuje do wykonywania zawodów w wielu branżach. Szczegółowy opis jest na www szkoły w zakładce Kierunki kształcenia,
  b) Publicznym Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości w następujących zawodach:

  Technik handlowiec, spec. doradca handlowy,
  Technik logistyk,

  Technik organizacji turystyki
  Technik ekonomista, spec. doradca biznesowy.
 2. Czy są w planach nowe kierunki kształcenia?
  Śledzimy zapotrzebowanie rynku pracy i dostosowujemy ofertę edukacyjną do bieżącej sytuacji. W przyszłości planujemy uruchomienie klasy wielozawodowej „Rzemiosł teatralnych”, skupiającej przyszłych rzemieślników, którzy chcieliby pracować w środowisku teatru, filmu i telewizji.  
 3. Jakie przedmioty w technikum są na poziomie rozszerzonym?
  Według nowej podstawy programowej w technikum obowiązuje jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Odpowiednio dla kierunków:

  technik ekonomista i technik handlowiec – wiedza o społeczeństwie,
  technik logistyk i technik organizacji turystyki – geografia,
 4. Jaki jest poziom w Waszej Szkole? Czy przeciętny uczeń sobie poradzi? A słaby?
  Klasy są zróżnicowane. Uważamy, że każdy uczeń który chce i się stara, jest w stanie ukończyć naszą Szkołę. Uczniom z lepszymi wynikami polecamy 5-letnie technikum, a tym, którzy chcą w krótkim czasie (3 lata) zdobyć zawód, fach, usamodzielnić się, proponujemy szkołę branżową. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. I nawet, jeśli by się zdarzyło, że kandydat nie dostanie się na kierunek technik logistyk, to może spróbować podczas rekrutacji wybrać klasę wielozawodową. Alternatywnym kierunkiem dla technika logistyka jest zawód magazynier-logistyk, dla technika handlowca – sprzedawca, itd.
 5. Czy logistyka jest dobrym kierunkiem (z przyszłością)?
  Technik logistyk jest bardzo modnym zawodem i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w naszej Szkole. Pracy dla logistyków jest bardzo dużo, tak w Polsce, jak za granicą. Logistycy pracują w bardzo wielu dziedzinach gospodarki. Organizują transport samochodowy, lotniczy, kolejowy i morski. Organizują także pracę w firmach produkcyjnych i handlowych. Krakowskie uczelnie wyższe oferują kierunek kształcenia logistyka, dzięki czemu można podnosić swoje kwalifikacje.
 6. Czy przy Szkole istnieje internat dla uczniów spoza Krakowa?
  Uczniowie mają możliwość zamieszkania w bursie, jednak jest to odrębna placówka, do której obowiązuje osobna rekrutacja.
 7. Czy szafki w Szkole się wykupuje, czy są za darmo?
  Szafki są bezpłatne, pobierana jest kaucja związana z ich użytkowaniem. Wynosi ona około 10 złotych na cały okres nauki.
 8. Ile jest godzin WF-u w tygodniu?
  WF – jak w każdej szkole trzy godziny. Dla chętnych są zajęcia dodatkowe np. nowocześnie wyposażona siłownia, sala fitness, szkolny klub cheerleaders, nowoczesna infrastruktura na zewnątrz – od czerwca 2022 roku. Ponadto organizujemy wyjazdy młodzieży na Zimowe Igrzyska Sportowe w Tatry.
 9. Ile minut trwają przerwy? O której godzinie zaczynają się najwcześniej lekcje, a o której najpóźniej się kończą?
  Wszystkie przerwy trwają 10 minut. Lekcje zaczynają się o 7:45, kończą się najpóźniej o 18:35, ale zwykle ok. 15:50.
 10. Czy nauka odbywa się w jednym budynku czy też w innych?
  Nasza Szkoła jest bardzo duża. Lekcje odbywają się tylko przy ul. Rzeźniczej 4. Jedynie niektóre klasy mają korty czy pływalnię w sąsiadującym z nami KSOS-em (przy Rondzie Mogilskim).
 11. Jaki język poza angielskim jest nauczany w tej Szkole?
  W Szkole, poza językiem angielskim, uczymy języka niemieckiego.
 12. Czy w Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe? Jakie?
  Tak, oferta jest szeroka. Funkcjonują u nas: Koło Turystyczno-Rowerowe,  Teatr „Ulica Rzeźnicza”, Szkolny Klub Przyjaciół Książki,  Szkolny Klub Insert, Cheerleaders „Blue Ladies”,  Koło Wolontariatu,  Szkolny Klub Sportowy – SKS,  Zespół muzyczno-wokalny.
 13. Czy Szkoła organizuje wycieczki pozaszkolne i zawodowe oraz wyjazdy zagraniczne?
  Tak.
 14. Czy Szkoła pomaga uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
  Tak, Szkoła uwzględnia specjalne potrzeby edukacyjne. Mamy wykwalifikowaną kadrę i pomoc psychologa oraz pedagoga i pedagoga specjalnego.
 15. Czy jeśli ktoś nie dostanie się do wybranej klasy, a w innej są wolne miejsca, to może zostać do niej przepisany?
  Tak, jest taka możliwość, ale tylko decyzją Pani Dyrektor Szkoły. 
 16. Kto wyszukuje praktyki dla uczniów technikum i szkoły branżowej?
  Kandydat /z rodzicem czy opiekunem/ SAMODZIELNIE  SZUKA ZAKŁADU, w którym będzie odbywał zajęcia praktyczne (szkoła branżowa) czy praktykę zawodową (technikum). Jeśli uczniowi nie udało się znaleźć firmy, Szkoła może pomóc w jej znalezieniu. Kandydatom do szkoły branżowej polecamy kontakt z cechami i zakładami zrzeszonymi w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Informujemy, że istnieją jednak zawody branżowe, gdzie mogą wystąpić trudności w znalezieniu miejsca odbywania zajęć praktycznych, np. dla złotnika-jubilera. Przyjmowany do Szkoły jest uczeń, który ma podpisaną w terminie umowę z pracodawcą (dotyczy kandydata do szkoły branżowej I stopnia).
 17. Jaka jest zdawalność matury, egzaminów zawodowych ?
  Wyniki zależą od poziomu klas. W każdym roku szkolnym procent zdawalności zmienia się np. matura język polski 2019 r. 93%, a w 2020 r.  90,5%.
  Egzaminy zawodowe: np. Technik ekonomista, sesja czerwiec 2019, etap pisemny 90%, etap praktyczny 95%; sesja lato 2020 r. – technik ekonomista – 85%. Technik organizacji turystyki, sesja czerwiec 2019 r., etap pisemny 100%, etap praktyczny 40%.; sesja lato 2020 r. – 59%. Technik logistyk – sesja lato 2020 r. – 54,5%.
 18. Czy są progi punktowe do przyjęcia uczniów?
  O przyjęciu do Szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych: na egzaminie ósmoklasisty, za oceny uzyskane na świadectwie z ósmej klasy szkoły podstawowej, oraz za szczególne osiągnięcia uczniów. 
 19. Jakie prawa ma pracownik młodociany:
  Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:
  • wynagrodzenia,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • urlopu,
  • bezpłatnej opieki lekarskiej,
  • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.
 20. W jakim terminie kandydat do szkoły branżowej powinien donieść umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego?
  Pierwsza rekrutacja – do 26 lipca 2023 r., rekrutacja uzupełniająca – do 22 sierpnia 2023 r.
 21. Gdzie wykonuje się badania lekarskie i w jakim terminie trzeba je dostarczyć do Szkoły?
  Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie/specjalności. Skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie uczniowskim naszej Szkoły – w terminie 15 maja-21 lipca 2023 r. oraz 4-17 sierpnia 2023 r. (rekrutacja uzupełniająca). Zaświadczenie należy donieść do 26 lipca 2023 r. do godz. 15:00 (pierwsza rekrutacja) i do 21 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00 (rekrutacja uzupełniająca).
  W przypadku kandydata do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia badania powinny być wykonane przed podpisaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 22. Czy kandydat do klasy szkoły branżowej I stopnia, który chce podjąć kształcenie w zawodzie, w którym podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E, powinien złożyć dodatkowe dokumenty?
  W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym.
 23. Jakie przedmioty są punktowane?
  Obszerna odpowiedź znajdziesz w regulaminie rekrutacji Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

  W skrócie – do każdego typu szkoły liczą się przedmioty podstawowe:
  – język polski
  – matematyka
  oraz dwa dodatkowe:
  Technikum: zawód: technik logistyk, technik organizacji turystyki, technik ekonomista, technik handlowiec:
  – historia
  – geografia;
  Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia zawód: fryzjer, sprzedawca,
  klasa wielozawodowa
  – geografia
  – historia.
 24. Kiedy trzeba składać dokumenty i jakie?
  Zgodnie z Regulaminem rekrutacji 2023_2024.
  Dokumenty, które należy złożyć w procesie rekrutacji to odpowiednio:

a) do klasy pierwszej technikum:

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
– podanie do ZSRiP (do pobrania ze strony),
– wniosek z systemu omikron wraz z dokumentami w nim zaznaczonym;

b) do klasy pierwszej szkoły branżowej:

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
– umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z pracodawcą,
– podanie do ZSRiP (do pobrania ze strony),
– wniosek z systemu omikron wraz z dokumentami w nim zaznaczonymi

24.  Czy Szkoła przyjmuje osoby z zagranicy?
Tak, do technikum, ale tylko gdy są wolne miejsca i decyzją Pani Dyrektor – po konsultacji z członkami Komisji Rekrutacyjnej.

Od roku 2022/2023 uczniowie przybyli z zagranicy, którzy chcą rozpocząć naukę w ZSRiP, zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu umiejętności językowych (język polski w mowie i piśmie). Wynik egzaminu będzie wpływał na decyzję o przyjęciu do szkoły.

25. Kiedy zdaje się egzaminy z poszczególnych kwalifikacji?
Odpowiednio wg tabel:
Br._19_20_harm.egz.z kwal. w szk.pl.naucz.
Tech._19_20_harm. egz. z kwal. w szk. pl. naucz.
Opis kierunków jest dostępny także na www w menu Kierunki kształcenia, Publiczne Technikum.. – po kliknięciu na obrazek danego zawodu.

Wirtualne spacery po Szkole dostępne są pod linkami: 

Wirtualny spacer_1

Wirtualny spacer_2

Zachęcamy do subskrypcji kanału Szkoły na Youtube i do śledzenia terminów i wydarzeń na www i Facebooku Szkoły / https://www.facebook.com/szkolamirip.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym
– 
tel. (12) 421 38 44, wew. 14 i 32

FILM O SZKOLE
Kamera i montaż filmu Dominika Płatek

PREZENTACJA O SZKOLE
Współpracujemy z: